Titularitat del Lloc Web.

www.abadal.eu és un lloc web, el nom de domini del qual es troba registrat i és propietat de TIPOGRAFIA ABADAL, S.L. (d’ara endavant, indistintament, TIPOGRAFIA ABADAL) amb domicili a P.I. Can Buscarons de Baix, c/ Can Buscarons, Sector 4 Nau M (08170) Montornes del Vallès Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, i amb NIF B08738023. Cos
A www.abadal.eu, s’informa de l’activitat de TIPOGRAFIA ABADAL. Cos Cos
L’accès à www.abadal.eu est gratuit. L’ús del lloc web suposa l’acceptació del contingut en aquest Avís Legal.

 

Obligacions de lusuari.

En accedir al lloc web www.abadal.eu, l’usuari es compromet a utilitzar la informació i els seus continguts de conformitat amb el present Avís legal, amb la legislació vigent i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, i en particular a:
Actuar lleialment i de bona fe en totes les relacions amb TIPOGRAFIA ABADAL.
Proporcionar dades veritables i exactes durant la seva relació contractual amb TIPOGRAFIA ABADAL.
Utilitzar de forma correcta i de conformitat amb la legislació vigent, la moral o l’ordre públic, respectant el present Avís Legal i, si escau, les Condicions d’Ús i Contractació establertes, així com no permetre l’ús per tercers no autoritzats de les eines i serveis prestats.
Col·laborar i posar en coneixement de TIPOGRAFIA ABADAL aquelles informacions, en especial les de tipus tècnic a què tingui accés en l’exercici de les seves operacions i que poguessin afectar o perjudicar de cap manera la integritat del lloc web www.abadal.eu, el servei prestat per TIPOGRAFIA ABADAL, els seus socis, col·laboradors, proveïdors, altres usuaris o altres tercers, així com a les estipulacions del present Avís Legal, o si escau, les Condicions d’Ús i Contractació.

 

Responsabilitat.

TIPOGRAFIA ABADAL, no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés a www.abadal.eu, així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius daccés a la xarxa dInternet. Així mateix, TIPOGRAFIA ABADAL, tampoc no podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d’actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a TIPOGRAFIA ABADAL, en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

Continguts lloc web i enllaços a tercers.

La informació continguda al lloc web pot no estar actualitzada en tot moment, cas en què TIPOGRAFIA ABADAL, no serà responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.
TIPOGRAFIA ABADAL, es reserva el dret de poder suspendre temporalment l’accessibilitat al lloc web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.
www.abadal.eu, pot contenir enllaços i/o vincles (links) a llocs web externs de tercers el contingut dels quals no és atribuïble ni exigible a TIPOGRAFIA ABADAL, sent responsable el titular de cadascun dels llocs web accedits.
L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’un lloc web al de www.abadal.eu, haurà de realitzar-se sempre a la pàgina principal, i està prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts a www.abadal.eu, sense prèvia autorització.

 

Propietat industrial i intel·lectual.

Els continguts (incloent-hi, però no de manera exclusiva, textos, logos, imatges, dibuixos, disseny web, marques, codi font i programari) del lloc web www.abadal.eu es troben protegits per la legislació de propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altra normativa aplicable. L’explotació legítima dels mateixos correspon exclusivament a TIPOGRAFIA ABADAL o als seus llicenciadors, i queda totalment prohibida la reproducció i/o distribució total o parcial de qualsevol tipus de contingut per part de l’usuari i/o tercers de no existir autorització expressa per part de TIPOGRAFIA ABADAL facultant o permetent-ne la difusió.

En cap cas l’accés al lloc web www.abadal.eu implica permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats per part dels seus titulars ni cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, llevat que TIPOGRAFIA ABADAL autoritzi de forma expressa el contrari.

Sense perjudici de tot això, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web www.abadal.eu pogués vulnerar drets de tercers, preguem així ho posi en el nostre coneixement al més aviat possible.

 

Comentaris i suggeriments.

Els vostres comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Us preguem que ens envieu els vostres comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

 

Modificació de l’Avís Legal.

El que conté aquest Avís Legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent en cada moment i als canvis que poguessin sorgir de l’activitat de TIPOGRAFIA ABADAL.

 

 

Legislació i jurisdicció aplicables.

El que conté aquest Avís Legal i qualsevol de les polítiques de privadesa, cookies o normes sectorials d’aplicació es regeixen per les lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia, les parts se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents. En cas que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, ho hauran de proposar i acceptar expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre sobre la base del que preveu la normativa daplicació.